Begeleider Algemene Subsidie Verordening, Gemeente Zevenaar (jun 2015 – heden)

Gemeente ZevenaarOpdracht
De gemeente Zevenaar (32.000 inwoners) wil graag haar Algemene Subsidie Verordening aanpassen en ontwikkelen naar een verordening en subsidieproces dat pas bij deze tijd. Naast het vereenvoudigen en harmoniseren van de verordening en het subsidieproces heeft de gemeente de ambitie om verder te kijken. Daarnaast om te onderzoeken wat ‘nieuwe’ vormen van subsidie-toekennen en -verstrekken zijn. Zo is de gemeente niet alleen klaar voor vandaag, maar (juist) gereed voor de dag van morgen.

Aanpak
Om de gemeentelijke ASV en het subsidieproces naar het niveau van vandaag te krijgen, is aanvullende kennis en ervaring nodig. Echter, om het gehele proces te moderniseren, is het opdoen van kennis en kunde in de organisatie van groot belang. Daarom ondersteunt Monique de gemeente door het leveren van input bij het schrijven van de diverse stukken, wijst zij op specifieke bijeenkomsten op goede voorbeelden in het land en denkt zij mee over hoe juist díe innovatieve stap gemaakt kan worden.

Resultaat
Een moderne ASV met innovatieve voorbeelden voor het hele land.

Delen via:

Ontwikkelaar en schrijver opleidingsplan Proactie & Preventie, Veiligheidsregio Kennemerland (okt 2014 – apr 2015)

Veiligheidsregio KennemerlandOpdracht
Het schrijven van een opleidingsplan voor Brandweer Kennemerland. Brandweer Kennemerland is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland en is op 1 juli 2008 ontstaan uit een fusie van tien gemeentelijke brandweerkorpsen met de regionale brandweer Kennemerland. De sector Proactie & Preventie (P&P) is daarbij gevormd uit de oorspronkelijke afdelingen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Voor de periode 2015 -2018 staat een groot aantal plannen en ontwikkelingen op de agenda. Om daar goed op voorbereid te zijn, wordt gezamenlijk met de teammanagers een opleidingsplan ontwikkeld en geschreven.

Aanpak
Monique is eerst in gesprek gegaan met de leidinggevende om voor de komende vijf jaren de wensen, verwachtingen en visie m.b.t. de afdeling goed in beeld te krijgen. Daarnaast werd bepaald welke afdelingen er dan vanuit die visie gekoppeld moeten worden. Hierbij werd rekening gehouden met de wettelijke taken, de visie van Brandweer Nederland en de veiligheidsregels van Brandweer Kennemerland. Daarbij hield Monique eveneens rekening met de persoonlijke wensen van de medewerkers. Immers om als bedrijf een goed opleidingsplan samen te stellen, moet ook inzichtelijk worden gemaakt waar de behoeften van de medewerkers liggen. Alleen dan kan een opleiding ook succesvol zijn en het gewenste effect geven: goed opgeleide medewerkers die positief bijdragen aan de kwaliteit van het bedrijf.

Resultaat
Een goedgekeurd en vastgesteld opleidingsplan voor Brandweer Kennemerland.

Delen via:

Projectbegeleider invoer combi-functie, Veiligheidsregio Kennemerland (nov 2013 – mei 2014)

Veiligheidsregio KennemerlandOpdracht
Brandweer Kennemerland is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en is op 1 juli 2008 ontstaan uit een fusie van tien gemeentelijke brandweerkorpsen met de regionale brandweer Kennemerland. De sector Proactie & Preventie (P&P) is daarbij gevormd uit de oorspronkelijke afdelingen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. Voor de periode 2015 -2018 staat een groot aantal plannen en ontwikkelingen op de agenda. Zoals de inzet van combifuncties. Monique is gevraagd de invoer van de combifuncties te begeleiden. Bij een combinatiefunctie binnen de brandweer wordt een medewerker zowel ingezet op zijn bestaande administratieve en beleidsvormende functie, als ook daadwerkelijk als uitvoerende brandweerman of vrouw.

Aanpak
Monique heeft zowel met de opdrachtgever als met de medewerkers om tafel gezeten om uiteindelijk te komen tot de invoer van combifuncties in de meest effectieve en efficiënte vorm. Daarbij zijn vragen naar boven gekomen als: Er zijn veel vrijwilligers bij de Brandweer en zijn deze ook inzetbaar voor combifuncties? Hoe kunnen deze medewerkers ingezet worden door bijvoorbeeld het inzetten van opleidingen? Denk hierbij ook aan de benodigde werklocaties en communicatie tussen beleid en uitvoering (medewerkers).

Resultaat
Monique heeft door veel te communiceren met zowel de beleidsvoerders als de medewerkers geïnventariseerd welke opleidingen er nodig zijn om de combinatiefuncties bij de VRK in te voeren. Daarnaast heeft Monique een schets van de wensen van de organisatie in beeld gebracht met daaraan gekoppeld een totaal plan van aanpak om de combinatiefuncties in te voeren. Het resultaat is dat het plan van aanpak in 2016 daadwerkelijk wordt uitgevoerd en daarmee de combinatiefuncties worden ingevoerd.

Delen via:

Procesbegeleider, Ondernemers Castricum aan Zee (feb 2010 – mrt 2013)

CastricumOpdracht
De ondernemers aan het strand van ‘Castricum aan Zee’ gaan met hun tijd mee en willen zich verder conformeren aan de afspraken die zijn gemaakt met de gemeente in de Economische Visie Castricum. Door zich te verenigen willen de horecaondernemers de mogelijkheden op en rond het strand in Castricum een kwalitatieve invulling geven. Monique is gevraagd n.a.v. deze wens een programma op te stellen, waarin geformuleerd staat wat men de komende jaren wil bereiken, wat dat betekent voor de dag van vandaag en wie welke rol, taak en verantwoording daarin heeft. De belangrijkste opdracht voor Monique is het creëren van draagvlak voor een samenwerking op de lange termijn.

Aanpak
Als procesbegeleider van de “Frisse Wind” stelde Monique in nauwe samenwerking met de ondernemers de planning voor de korte en lange termijn op. Daarin dienen concrete afspraken gemaakt te worden en uiteraard ook te worden nageleefd. Daarnaast dient een regelmatige controle plaats te vinden op de lokale en regionale ontwikkelingen. Leiden deze nog steeds naar de gestelde doelstellingen, of dienen afspraken en/of doelstellingen bijgesteld te worden? Naast het opstellen van een meerjarenprogramma is structureel lokaal en regionaal overleg van groot belang voor het creëren van draagvlak van de doelstellingen. Denk daarbij aan overleg met lokale en regionale overheden en aansluiting bij bestaande ondernemers overlegstructuren, zoals TPC en CAL.

Resultaat
Inmiddels is er een visie vanuit de ondernemers geformuleerd en overhandigd aan de gemeente Castricum. Het plan is vervolgens bijna volledig opgenomen in het bestemmingsplan, waarbij onder andere de strandondernemingen het jaarrond opengesteld mogen worden.

Delen via:

Interim Projectadviseur Marketing en Acquisitie, Gemeente Haarlemmermeer (okt 2008 – jun 2009)

Gemeente HaarlemmermeerOpdracht
Monique kreeg de opdracht de samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Almere te versterken om zo een sterke basis te vormen om meer buitenlandse bedrijven naar Nederland te krijgen. De bijbehorende taak was het opzetten van een acquisitienetwerk voor het aantrekken en behouden van internationale bedrijven.

Aanpak
Monique heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd met de verschillende gemeenten. Daarvoor werden divers bijeenkomsten georganiseerd. Gezamenlijk werden beleidsplannen opgesteld. Door veel te netwerken werden de juiste mensen betrokken bij het proces. De verschillende initiatieven werden aan elkaar gekoppeld, wat zorgde voor een solide basis.

Resultaat
Monique deed deze opdracht op interim-basis en leverde een plan van aanpak aan zodat haar opvolgster in een gespreid bedje kwam: het plan kon gelijk tot uitvoering worden gebracht.

Delen via:

Procesmanager Economische Visie, Gemeente Castricum (feb 2007 – okt 2008)

Gemeente CastricumOpdracht
De opdracht die Monique kreeg van de gemeente Castricum was het samen met de ketenpartners opstellen van de economische visie van de gemeente Castricum.

Aanpak
Om een goede economische visie op te kunnen stellen, is het belangrijk de wensen te inventariseren van de verschillende ketenpartners. Daarvoor ging Monique in gesprek met alle ketenpartners om samen de doelstellingen op te stellen en resultaten vast te stellen, zonder daarbij de (wensen van) de doelgroep uit het oog te verliezen. Het is immers belangrijk dat de doelgroep betrokken wordt bij het bepalen van de doelstellingen. Centrale vraag daarbij is; “Wat hebben de partners nodig om te kunnen floreren?”

Resultaat
De aanpak van Monique resulteerde in een gedragen economische visie die unaniem door de raad is vastgesteld. In deze economische visie zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden van zowel de gemeente als de ondernemingen in de gemeente Castricum verwoord. Daarnaast zijn de verwachtingen ten opzichte van elkaar uitgesproken en zijn concrete afspraken gemaakt.

Delen via:

Fora Voorzitter, Gemeente Purmerend (okt 2006 – mrt 2007)

Opdracht
De gemeente Purmerend was de eerste gemeente die eind 2006 koos voor een externe begeleider van haar politieke debatten. De taak van Monique in dit geheel was het begeleiden en voorzitten van twee raadsfora; het forum Stedelijk Ontwikkeling en Beheer (SOB) en het forum Algemene Zaken (AZ).

Aanpak
Raadsfora bereiden alle zaken voor die in de gemeenteraad ter besluitvorming aan de orde worden gesteld. Zij brengen hierover advies uit aan de raad. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De werkzaamheden van Monique:
– Het voorzitten van de agendacommissie
– Het voorzitten van de twee fora
– Het adviseren over de (inhoudelijke) stukken

Resultaat
Een betere functionering van het (politieke) debat en de betrokkenheid van de burger daarbij.

Delen via:

Procesbegeleider “De Doorontwikkeling”, Gemeente Zaanstad (sep 2006 – mrt 2007)

Opdracht
De sector dient zodanig ingericht te zijn dat zij nu en in de toekomst in staat is aan de Rijkstaakstelling te voldoen.

Aanpak
Tijdens dit halfjaar heeft Monique het reorganisatieproces ‘De Doorontwikkeling’ begeleid. Een proces waarbij de sector Sociale Zaken (135 fte) zich ontwikkelde van een intern gerichte organisatie naar een extern cliëntgerichte organisatie. Dat deed zij door:
– Een plan van aanpak te schrijven
– Het formuleren van de (wettelijke) taken van de sector
– Het verdelen van de werkzaamheden over drie afdelingen
– Communicatie naar alle betrokkenen
– Begeleiden van het OR advies

Resultaat
De sector is ingericht om in de toekomst aan de Rijkstaakstelling te kunnen voldoen.

Delen via: